Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός | Ορθόδοξοι Πατέρες Our Lord Jesus Christ | Orthodox Fathers

»»»    Μεταμόρφωση

Μεταμόρφωση


Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου. Κείμενο αγίου Ισιδώρου Πηλουσιώτου (περίπου 360 – 450 μ. Χ.).

Ἡ ἐν τῷ ὅρει μεταμόρφωσις τοῦ Δεσπότου ὑμῶν καὶ Σωτῆρος, τὴν ἐκ νεκρῶν ἐξανάστασιν ἡμῶν προεδήλου, ἦντινα καὶ φυλάττειν ἐν ἑαυτοῖς οἱ θεαταὶ προσετάττοντο μέχρι τῆς αὐτοῦ ἀναστάσεως, ὡς τότε πιστὴν φανησομένην, οἶα τῷ ἔργῳ ὁρωμένην. Ἡ δὲ Μωσέως καὶ Ἡλίου παρουσία, τὴν ζώντων καὶ νεκρῶν ἐμαρτύρησεν αὐτῷ δεσποτείαν.

Απόδοση στην Νεοελληνική:

Η Μεταμόρφωση του Δεσπότη και Σωτήρα μας Χριστού, που έγινε επάνω στο βουνό, αποτελούσε προδήλωση της δικής μας μελλοντικής ανάστασης απ’ τους νεκρούς.

Αυτήν, έλαβαν εντολή να την κρατήσουν μυστική μέχρι την ανάσταση Του, διότι τότε θα γινόταν κατανοητή η σημασία του εν λόγω θαυμαστού γεγονός, το οποίο είδαν να πραγματοποιείται.

Η δε παρουσία του Μωυσή και του προφήτη Ηλία φανέρωνε την εξουσία του Χριστού επάνω στους ζώντες και τους νεκρούς.

Ἅγιος Ἰσίδωρος τοῦ Πηλουσιώτου, Βιβλίον Πρῶτον, Ἐπιστολή ΣΛΘ', πρὸς Ἁλφιῷ Πρεσβυτέρῳ.


Ο δε Γρηγόριος Παλαμάς λέγει:

Εἰς τὰ κτιστὰ εἶναι ἀόρατος ὁ Θεός, εἰς ἑαυτὸν δὲ δὲν εἶναι ἀόρατος, τότε δὲ ὁ Θεὸς θὰ εἶναι ὁ βλέπων ὄχι μόνον διὰ τῆς ψυχῆς μας, ἀλλὰ καί, ὦ τοῦ θαύματος, διὰ τοῦ σώματος, διὰ τοῦτο θὰ ἴδωμεν τηλαυγῶς τὸ θεϊκὸν καὶ ἀπρόσιτον φῶς καὶ διὰ σωματικῶν ὀργάνων καὶ τῆς μεγαλοδωρεᾶς αὐτῆς ἡ ὁποία πρόκειται νὰ μᾶς γίνῃ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τὸν ἀρραβῶνα καὶ τὸ προοίμιον ὑπέδειξεν ἀρρήτως ὁ Χριστὸς εἰς τοὺς ἀποστόλους ἐν Θαβώρ. Ἡ ὑπὲρ πάντα δὲ λόγον καὶ πᾶσαν ὅρασιν ἀκτὶς τῆς θεότητος, πῶς θὰ ἦτο αἰσθητή; Κατενόησες ὅτι τὸ φῶς τὸ ὁποῖον περιήστραψε τοὺς ἀποστόλους ἐν Θαβὼρ δὲν ἦτο κἂν αἰσθητόν;

Τὸ Θεῖον Φῶς - Vladimir Lossky

Τὸ θεῖον φῶς Vladimir Lossky,
Ἡ μυστικὴ θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας,
μτφρ. Πρεσβυτέρας Στέλλας Κ. Πλευράκη, σελ. 259-269

Ἡ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἕνωσις εἶναι μυστήριον, τὸ ὁποῖον τελειοῦται ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις προσώποις.

Ὁ ἄνθρωπος εἰς τὴν ὁδὸν πρὸς τὴν ἕνωσιν οὐδέποτε ἐλαττοῦται, ὡς πρὸς τὴν προσωπικότητα του, καίτοι ἀρνεῖται τὴν ἀτομικήν του θέλησιν, τὰς φυσικάς του κλίσεις. Ἀρνούμενος ὁ ἄνθρωπος ἐλευθέρως πᾶν ὅ,τι εἶναι εἰς αὐτὸν ἀτομικὸν ἐκ φύσεως, ὁλοκληροῦται ἐν χάριτι. Πᾶν ὅ,τι δὲν εἶναι ἑκούσιον, πᾶν ὅ,τι δὲν εἶναι συνειδητὸν δὲν ἔχει προσωπικήν ἀξίαν. Αἱ στερήσεις, οἱ πόνοι, δὲν δύνανται νὰ γίνουν ὁδὸς πρὸς τὴν ἕνωσιν, ἐάν δὲν γίνουν ἀποδεκταὶ ἐλευθέρως. Ἓν τέλειον πρόσωπον λαμβάνει ἐν πλήρει συνειδήσει ὅλας τὰς ἀποφάσεις του· εἶναι ἐλεύθερον πάσης βίας, πάσης φυσικῆς ἀνάγκης. Ὅσον προοδεύει τις εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἑνώσεως, τόσον περισσότερον συνειδητὸς γίνεται. Ἡ συνείδησις αὐτὴ ἐν τῇ πνευματικῇ ζωῇ καλεῖται γνώσις ὑπὸ τῶν ἀσκητικῶν Πατέρων τῆς Ἀνατολῆς. Ἐκδηλοῦται πλῆρως εἰς τὰς ὑψηλοτέρας βαθμίδας τῆς μυστικῆς ὁδοῦ, ὡς ἡ τελεία γνώσις τῆς Ἁγίας Τριάδος. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν Εὐάγριος ὁ Ποντικὸς ἐταύτιζεν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν γνῶσιν τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὴν συνείδησιν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἑνώσεως. Ἀντιθέτως ἡ ἄγνοια, εἰς τὸ ἀκρότατον αὐτῆς ὅριον, θὰ εἶναι ἡ κόλασις - ἐσχάτη κατάπτωσις τοῦ προσώπου (1). Ἡ πνευματικὴ ζωή, ἡ αὔξησις τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ χάριτι εἶναι πάντοτε συνειδητή, ἐνῶ ἡ ἄγνοια εἶναι σημεῖον ἁμαρτίας, «ὁ ὕπνος τῆς ψυχῆς». Ὀφείλομεν ἑπομένως νὰ εἴμεθα συνεχῶς ἐν ἐγρηγόρσει, νὰ διάγωμεν ὡς τέκνα φωτός («ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε» Εφ. ε' 9), κατὰ τὸν λόγον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός» (Εφ. ε', 14).

Λόγος εἰς τὴν ὑπερένδοξον μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν καὶ μακαριωτάτου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

Μεταμόρφωσις Κυρίου

Δεῦτε, πανηγυρίσωμεν σήμερον, ὦ φιλόθεον σύστημα.
Δεῦτε, συνεορτάσωμεν σήμερον ταῖς φιλεόρτοις ἄνω δυνάμεσι·
ἥκασι γὰρ ἐνθάδε σὺν ἡμῖν ἑορτάσοντες.
Δεῦτε, ὡς ἐν κυμβάλοις εὐήχοις τοῖς χείλεσιν ἀλαλάξωμεν.
Δεῦτε, σκιρτήσωμεν πνεύματι.
Τίνι γὰρ ἑορτὴ καὶ πανήγυρις;
τίνι θυμηδία καὶ ἀγαλλίασις, ἀλλ' ἢ τοῖς φοβουμένοις τὸν Κύριον, τοῖς Τριάδι λατρεύουσι, τοῖς τῷ Πατρὶ τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα συναΐδιον σέβουσι, τοῖς ψυχῇ, καὶ ἐννοίᾳ, καὶ στόματι καθομολογοῦσι θεότητα ἐν τρισὶν ἀδιαιρέτως γνωριζομένην ταῖς ὑποστάσεσι, τοῖς εἰδόσι καὶ λέγουσι τὸν Χριστὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεὸν μίαν ὑπόστασιν, ἐν δυσὶν ἀδιαιρέτοις καὶ ἀσυγχύτοις ταῖς φύσεσι γνωριζόμενον, καὶ τοῖς αὐτῶν φυσικοῖς ἰδιώμασιν;
Ἡμῖν εὐφροσύνη καὶ χαρὰ πᾶσα ἑόρτιος.
Ἡμῖν ὁ Χριστὸς τὰς ἑορτὰς ἐκτετέλεκεν·
οὐ γὰρ ἔστι χαίρειν τοῖς ἀσεβέσιν.
Ἀποθώμεθα λύπης ἁπάσης νέφος ἐπισκοτούσης ἡμῖν τὸν νοῦν, καὶ τοῦτον οὐκ ἐώσης πρὸς ὕψος ἐπαίρεσθαι.
Πάντων τῶν γηΐνων περιφρονήσωμεν·
οὐκ ἐν γῇ γὰρ ἡμῶν τὸ πολίτευμα.
Πρὸς οὐρανὸν τὸν νοῦν ἐναποτείνωμεν, ὅθεν καὶ Σωτῆρα Χριστὸν ἀπεκδεχόμεθα Κύριον.Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ

Κάθε λογισμὸς καὶ κάθε αἴσθηση ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν ψυχὴ εἴτε πρὸς τὸν παράδεισο εἴτε πρὸς τὴν κόλαση.

Ἄν ὁ λογισμὸς εἶναι ἔλλογος, τότε συνδέει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεὸ Λόγο, μὲ τὸν ὕψιστο Λογισμό, μὲ τὴν Παναξία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ὁ παράδεισος.

παράδεισος

Ἐάν πάλι εἶναι ἄλογος ὁ λογισμὸς ἤ καὶ παράλογος, τότε συνδέει ἀναπόφευκτα τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Παράλογο, τὸν Ἀνόητο, μὲ τὸν διάβολο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ἡ κόλαση.

Ὅσα ἰσχύουν γιὰ τὸν λογισμὸ, ἰσχύουν καὶ γιὰ τις αἰσθήσεις. Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ, ἀπὸ τὴν γῆ: καὶ ὁ παράδεισος μὰ καὶ ἡ κόλαση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Η Θεία Λειτουργία

The Arabic Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

The Turkish Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

 

Άγιοι Τόποι

24 Ώρες στους Αγίους Τόπους, Οδοιπορικό σε Μονές 20/04/2019

24 Ώρες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 25/04/2019

24 Ώρες στα Βήματα του Χριστού 27/04/2019

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ἐγὼ πατὴρ, ἐγὼ ἀδελφὸς, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφὴ, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ· μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ καὶ δουλεύσω· ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος, καὶ κεφαλὴ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, καὶ μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ· καὶ ἀλήτης διὰ σέ· ἐπὶ σταυροῦ διὰ σὲ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ· ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρὶ, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος, καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;  περισσότερα »»»

Η Ελλάδα και ο Υμνος της Ελευθερίας

Ελληνική σημαία - Ελλάς - Ελευθερία

Υπεραγία Παρθένος Θεοτόκος Μαρία

Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (Ψαλ. 32, 10-11)

εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. (Τιμ.Α 5,8)

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ' ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

St Antony the Great

Ἐφ᾿ ὅσον ἐννοεῖς τὰ περὶ Θεοῦ, νὰ εἶσαι εὐσεβής, χωρὶς φθόνο, ἀγαθός, σώφρων, πράος, χαριστικὸς κατὰ δύναμιν, κοινωνικός, ἀφιλόνεικος καὶ τὰ ὅμοια. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπαραβίαστο ἀπόκτημα τῆς ψυχῆς, νὰ ἀρέσει στὸ Θεὸ μὲ τέτοιες πράξεις καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν κρίνει κανέναν καὶ νὰ λέει γιὰ κανέναν, ὅτι ὁ δείνα εἶναι κακὸς καὶ ἁμάρτησε. Ἀλλὰ καλλίτερο εἶναι νὰ συζητᾶμε τὰ δικά μας κακά, καὶ νὰ ἐρευνᾶμε μέσα μας τὴ δική μας πολιτεία, ἐὰν εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεό. Διότι, τί μᾶς μέλει ἐμᾶς, ἐὰν ὁ ἄλλος εἶναι πονηρός;

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

περισσότερα