Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός | Ορθόδοξοι Πατέρες Our Lord Jesus Christ | Orthodox Fathers

»»»    Προσευχές / Καθημερινές προσευχές / Πάτερ ἐπουράνιε !

Πάτερ ἐπουράνιε !


Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Δόξα Σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα Σοι

Πάτερ ἐπουράνιε !

Δεδοξασμένον ἔστω τὸ ὄνομά σου
καὶ εὐλογημένον τὸ κράτος σου
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὡς ἐμεγαλύνϑη τὰ ἔργα σου, Κύριε,
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας,
ἐπληρώϑη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς σου.

Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται τὴν δόξαν σου,
ποίησιν δὲ χειρῶν σου ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα.

Τὰ πάντα κηρύττουσι τὴν σὴν ἀγαϑότητα
καὶ ἐκδηλοῦσι τὸ ἄμετρον βάϑος τῆς σῆς εὐσπλαγχνίας.

Εὐχαριστοῦμέν σοι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἀγαϑοῖς, ἃ δίδως ἡμῖν,
καὶ ὁμολογοῦμεν τὰς πρὸς ἡμᾶς εὐεργεσίας σου.

Σὺ εἶ ὁ δοτὴρ τῶν ἀγαϑῶν, σὺ εἶ ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς.

Φώτισον ἡμᾶς τῷ φωτὶ τοῦ ϑείου σου Λόγου
καὶ ἁγίασον ἡμᾶς τῷ Πνεύματί σου τῷ ἁγίῳ.

Στήριξον ἡμᾶς ἐν τῇ τηρήσει τῶν ἐντολῶν σου
καὶ κατεύϑυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν εἰς τὸ ἀγαϑόν.

Ἐνίσχυσον ἡμῶν τὴν πίστιν, τὴν ἀγάπην
καὶ τὴν ἐλπίδα πρός σε
καὶ στερέωσον τὴν εὐσέβειαν ἡμῶν.

Ἐμφύσησον ἡμῖν ἀγάπην πρὸς πάντας
καὶ τὸ εὐεργετεῖν πάντας ἔστω ὁ νόμος τοῦ βίου ἡμῶν.

Πλήρωσον ἡμᾶς τῆς πρός σε τελείας ἀγάπης
καὶ ἡ πρὸς πάντας τοὺς ἀνϑρώπους τελεία ἀγάπη ἐνοικείτω ἐν ἡμῖν, ὡς ἐδίδαξεν ἡμᾶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός,
ὅστις ἐγένετο ἡμῖν Σωτήρ,
ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήϑεια καὶ ἡ ζωή.

Ποίησον ἡμᾶς μιμητὰς τοῦ Χριστοῦ σου
καὶ ὁ βίος ἡμῶν ἀκολουθείτω τοῖς ϑείοις ἴχνεσιν αὐτοῦ.

Ἔμπνευσον ἡμῖν δικαιοσύνην πρὸς πάντας
καὶ φιλανϑρωπίαν πρὸς τοὺς πάσχοντας.

Δὸς ἡμῖν καθαρότητα καρδίας
καὶ ὀδήγησον ἡμᾶς εἰς σώφρονα βίον.

Δώρησαι ἡμῖν πνεῦμα υἱοθεσίας καὶ κατάστησον ἡμᾶς ἀξίους υἱοὺς σοῦ τοῦ οὐρανίου ἡμῶν πατρός.

Ἀναγέννησον τὰς καρδίας ἡμῶν κατὰ Χριστὸν
καὶ ἀνάπλασον τὰς ψυχὰς ἡμῶν κατ᾽ αὐτόν.

Παράσχου δὲ ἡμῖν τὴν χάριν σου καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς τοῦ ϑείου ἐλέους σου, συγχωρῶν ἡμῖν μετανοοῦσι τὰ ἁμαρτήματα ἡμῶν καὶ ἀφιεὶς τὰ πταίσματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τὰ πταίσματα τῶν ἁμαρτανόντων εἰς ἡμᾶς.

Ἔχε δὲ ὑπὸ τὴν σκέπην σου τὴν ὀρϑόδοξον ἡμῶν Ἐκκλησίαν.

Καὶ φρούρει τὴν ἑλληνικὴν ἡμῶν πατρίδα.

Φύλαττε δὲ τοὺς οἰκείους ἡμῶν.

Σκέπε δὲ καὶ τοὺς χριστιανοὺς ἅπαντας
καὶ πάντα τὸν κόσμον σου.

Λύτρωσον τοὺς ἐν κινδύνοις ὄντας,
ἀνακούφισον τοὺς ἀσϑενεῖς,
παραμύϑησον τοὺς ϑρηνοῦντας,
προστάτευσον τοὺς ὀρφανούς, τὰς χήρας καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τὸ ἔλεός σου ἔστω μετὰ πάντων τῶν δυστυχούντων.

Ἀπόκρουσον δὲ ἀφ᾽ ἡμῶν πᾶν κακὸν
καὶ πᾶσαν ἁδικίαν ἀπομάκρυνον ἀφ᾽ ἡμῶν.

Πλὴν γινέσϑω ἐν πᾶσι τὸ ϑέλημά σου
καὶ πληρούσϑωσαν πανταχοῦ καὶ πάντοτε αἱ ϑεῖαι
καὶ ἀνεξερεύνητοι βουλαὶ τῆς προνοίας σου.

Οἴδαμεν δὲ ὅτι καὶ διὰ τῶν ϑλίψεων ἐκπαιδεύεις ἡμᾶς
καὶ δοκιμάζεις ἡμᾶς,
ὡς ὁ σίδηρος δοκιμάζεται διὰ τοῦ πυρός.

Ὡς ἡ δρῦς ἐνισχύεται ἐν ταῖς ϑυέλλαις, οὕτω κρατύνεται καὶ ἡ ψυχὴ ἡμῶν ἐν ταῖς τρικυμίαις τοῦ βίου.

Δὸς μόνον ἡμῖν ὑπομονὴν ἐν ταῖς ϑλίψεσι
καὶ καρτερίαν ἐν ταῖς δυστυχίαις,
ὅτι σὺ εἶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, σὺ εἶ ἡ καταφυγὴ ἡμῶν.

Ἐὰν ἡ δεξιά σου ᾗ μεϑ᾽ ἡμῶν, οὐδὲν ἰσχύει καϑ᾽ ἡμῶν,
τοῖς δὲ ἀγαπῶσί σε πάντα συνεργεῖ εἰς τὸ ἀγαϑόν.

Πάτερ ἐπουράνιε,

Ἡ καρδία ἡμῶν ἀνήσυχός ἐστιν, ἕως οὗ ἀναπαυϑῇ ἐν σοὶ καὶ εὕρῃ ἐν σοὶ τὴν πλήρωσιν τῶν ὑψίστων αὐτῆς πόϑων ἐν τῇ αἰωνιότητι.

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.

Ὡς ἡ διψῶσα ἔλαφος ποϑεῖ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων,
οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ ἡμῶν ποϑεῖ σε.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα
καὶ σοῦ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν !

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν,
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Ἀμήν.Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ

Κάθε λογισμὸς καὶ κάθε αἴσθηση ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν ψυχὴ εἴτε πρὸς τὸν παράδεισο εἴτε πρὸς τὴν κόλαση.

Ἄν ὁ λογισμὸς εἶναι ἔλλογος, τότε συνδέει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεὸ Λόγο, μὲ τὸν ὕψιστο Λογισμό, μὲ τὴν Παναξία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ὁ παράδεισος.

παράδεισος

Ἐάν πάλι εἶναι ἄλογος ὁ λογισμὸς ἤ καὶ παράλογος, τότε συνδέει ἀναπόφευκτα τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Παράλογο, τὸν Ἀνόητο, μὲ τὸν διάβολο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ἡ κόλαση.

Ὅσα ἰσχύουν γιὰ τὸν λογισμὸ, ἰσχύουν καὶ γιὰ τις αἰσθήσεις. Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ, ἀπὸ τὴν γῆ: καὶ ὁ παράδεισος μὰ καὶ ἡ κόλαση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Η Θεία Λειτουργία

The Arabic Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

The Turkish Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

 

Άγιοι Τόποι

24 Ώρες στους Αγίους Τόπους, Οδοιπορικό σε Μονές 20/04/2019

24 Ώρες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 25/04/2019

24 Ώρες στα Βήματα του Χριστού 27/04/2019

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ἐγὼ πατὴρ, ἐγὼ ἀδελφὸς, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφὴ, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ· μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ καὶ δουλεύσω· ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος, καὶ κεφαλὴ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, καὶ μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ· καὶ ἀλήτης διὰ σέ· ἐπὶ σταυροῦ διὰ σὲ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ· ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρὶ, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος, καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;  περισσότερα »»»

Η Ελλάδα και ο Υμνος της Ελευθερίας

Ελληνική σημαία - Ελλάς - Ελευθερία

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Υπεραγία Παρθένος Θεοτόκος Μαρία

Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (Ψαλ. 32, 10-11)

εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. (Τιμ.Α 5,8)

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ' ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

St Antony the Great

Ἐφ᾿ ὅσον ἐννοεῖς τὰ περὶ Θεοῦ, νὰ εἶσαι εὐσεβής, χωρὶς φθόνο, ἀγαθός, σώφρων, πράος, χαριστικὸς κατὰ δύναμιν, κοινωνικός, ἀφιλόνεικος καὶ τὰ ὅμοια. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπαραβίαστο ἀπόκτημα τῆς ψυχῆς, νὰ ἀρέσει στὸ Θεὸ μὲ τέτοιες πράξεις καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν κρίνει κανέναν καὶ νὰ λέει γιὰ κανέναν, ὅτι ὁ δείνα εἶναι κακὸς καὶ ἁμάρτησε. Ἀλλὰ καλλίτερο εἶναι νὰ συζητᾶμε τὰ δικά μας κακά, καὶ νὰ ἐρευνᾶμε μέσα μας τὴ δική μας πολιτεία, ἐὰν εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεό. Διότι, τί μᾶς μέλει ἐμᾶς, ἐὰν ὁ ἄλλος εἶναι πονηρός;

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

περισσότερα