Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός | Ορθόδοξοι Πατέρες Our Lord Jesus Christ | Orthodox Fathers

Πώς ὁ ἄνθρωπος καταντάει ὑπηρέτης τοῦ Ἀντίχριστου


Ὅπως λάμπει ὁ ἥλιος στόν οὐρανό, ἔτσι λάμπει καί ὁ χριστιανισμός. Ὅποιος κλείνει τά μάτια του γιατί ἔτσι τό θέλει, νά ἔχη τό θάρρος νά τό λέη, ὅτι δέν ξέρει τίποτε γιά τόν Χριστό, ἐπειδή ἔτσι τό θέλει! καί ὄχι ἐπειδή δέν ὑπάρχει τάχα φῶς. Ἡ αἰτία, πού οἱ ἄνθρωποι ἀπορρίπτουν τόν Θεάνθρωπο, εἶναι μέσα τους. Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί ἡ αἰτία, πού τούς κάνει καί δέχονται τόν ἀντίχριστο, εἶναι καί αὐτή μέσα τους. «Ἐγώ ἦλθον ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός μου, εἶπε ὁ Κύριος στούς Ἰουδαίους• μά σείς δέν μέ δεχθήκατε. Ἄν κάποιος ἄλλος ἔλθη στό δικό του ὄνομα, αὐτόν θά τόν δεχθῆτε»[54]!

Ἐδῶ ὁ Χριστός μᾶς τό λέει ξεκάθαρα, ὅτι αὐτοί καί ἀρνήθηκαν τόν Χριστό καί ἐδέχθηκαν τόν ἀντίχριστο, παρ' ὅτι συνήθως γιά τόν ἀντίχριστο μιλᾶμε σάν γιά κάποιος πού πρόκειται νά ἔλθη. Γιατί ὅποιος λόγῳ δομῆς τῆς σκέψης του ἀρνεῖται τόν Χριστό, αὐτός, ἀκριβῶς λόγῳ τῆς δομῆς τῆς σκέψης του, εἶναι ἕτοιμος νά δεχθῆ καί θά δεχθῆ τόν ἀντίχριστο. Γι' αὐτό, καί τούς κατέταξε σ' ἐκείνους πού ἐδέχθηκαν τόν ἀντίχριστο, παρ' ὅτι αὐτοί ἐξεμέτρησαν τό ζῆν πολλούς αἰῶνες, πρίν ἔλθη ὁ ἀντίχριστος. Γιατί ἔκαναν τό πιό μεγάλο ἔργο τοῦ ἀντιχρίστου: ἔγιναν θεοκτόνοι. Ὅταν θά ἔλθη ὁ ἴδιος ὁ ἀντίχριστος δέν θά ἔχη νά κάμη τόσο μεγάλο κακούργημα, τό πνεῦμα τους βρισκόταν σέ τόσο ἐχθρική σχέση πρός τόν Χριστό, ὥστε νά ἔχη αὐτόματα ἀπόλυτη συγγένεια μέ τόν ἀντίχριστο, παρ' ὅτι ἀπό αὐτόν τούς χώριζε ἕνα τόσο τεράστιο χρονικό διάστημα, πού μέχρι τώρα ἔχει φθάσει στίς περίπου δυό χιλιάδες χρόνια.

Κάθε πνεῦμα, λέγει ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, πού δέν ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος, δέν εἶναι ἀπό τόν Θεό. Εἶναι τοῦ ἀντιχρίστου. Γι' αὐτόν τό ἔχετε ἀκούσει. Καί τό ξέρετε. Ὅτι ἔρχεται. Καί νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστί[55]. Σήμερα στόν κόσμο εὑρίσκεται πνευματικά. Ὅσοι κυβερνοῦνται ἀπό τό πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου, αὐτοί πνευματικά τόν ἐδέχθηκαν. Καί ἦλθαν μαζί του σέ σχέση καί ἐπικοινωνία. Τοῦ ὑποτάχθηκαν. Πνευματικά τόν προσκύνησαν. Τόν ἔκαμαν Θεό τους. Καί γι' αὐτό «πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεός», δηλαδή θά ἐπιτρέψη ὁ Θεός νά τούς ἔλθη ἐνέργεια πλάνης, δηλαδή νά γίνουν ἀνίκανοι νά ἀντισταθοῦν στήν ψεύτικη διδασκαλία τού  ἀντίχριστου. Καί ἔτσι θά πιστεύουν τά ψέματα. Καί γι' αὐτό ὅλοι ἐκεῖνοι πού δέν πίστευσαν στήν ἀλήθεια, ἀλλά ἀντίθετα ἔδειχναν χαρά ὅταν ἄκουγαν τά ψέματα, θά κατακριθοῦν ἀπό τόν Θεό[56]. Ὁ Θεός εἶναι δίκαιος σέ ὅ,τι κι ἄν ἐπιτρέπει. Αὐτό πού ἐπιτρέπει ὁ Θεός, πρέπει νά εἶναι γιά τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου μιά ἰκανοποίηση• καί ταυτόχρονα μιά φανέρωση, μιά κρίση.

Βιβλιογραφία

[54] Ιωάν. 5, 43.
[55] Α’ Ιωάν. 4, 3.
[56] Β’ Θεσσαλ. 2, 11-12.Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ

Κάθε λογισμὸς καὶ κάθε αἴσθηση ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν ψυχὴ εἴτε πρὸς τὸν παράδεισο εἴτε πρὸς τὴν κόλαση.

Ἄν ὁ λογισμὸς εἶναι ἔλλογος, τότε συνδέει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεὸ Λόγο, μὲ τὸν ὕψιστο Λογισμό, μὲ τὴν Παναξία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ὁ παράδεισος.

παράδεισος

Ἐάν πάλι εἶναι ἄλογος ὁ λογισμὸς ἤ καὶ παράλογος, τότε συνδέει ἀναπόφευκτα τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Παράλογο, τὸν Ἀνόητο, μὲ τὸν διάβολο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ἡ κόλαση.

Ὅσα ἰσχύουν γιὰ τὸν λογισμὸ, ἰσχύουν καὶ γιὰ τις αἰσθήσεις. Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ, ἀπὸ τὴν γῆ: καὶ ὁ παράδεισος μὰ καὶ ἡ κόλαση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Η Θεία Λειτουργία

The Arabic Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

The Turkish Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

 

Άγιοι Τόποι

24 Ώρες στους Αγίους Τόπους, Οδοιπορικό σε Μονές 20/04/2019

24 Ώρες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 25/04/2019

24 Ώρες στα Βήματα του Χριστού 27/04/2019

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ἐγὼ πατὴρ, ἐγὼ ἀδελφὸς, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφὴ, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ· μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ καὶ δουλεύσω· ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος, καὶ κεφαλὴ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, καὶ μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ· καὶ ἀλήτης διὰ σέ· ἐπὶ σταυροῦ διὰ σὲ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ· ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρὶ, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος, καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;  περισσότερα »»»

Η Ελλάδα και ο Υμνος της Ελευθερίας

Ελληνική σημαία - Ελλάς - Ελευθερία

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Υπεραγία Παρθένος Θεοτόκος Μαρία

Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (Ψαλ. 32, 10-11)

εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. (Τιμ.Α 5,8)

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ' ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

St Antony the Great

Ἐφ᾿ ὅσον ἐννοεῖς τὰ περὶ Θεοῦ, νὰ εἶσαι εὐσεβής, χωρὶς φθόνο, ἀγαθός, σώφρων, πράος, χαριστικὸς κατὰ δύναμιν, κοινωνικός, ἀφιλόνεικος καὶ τὰ ὅμοια. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπαραβίαστο ἀπόκτημα τῆς ψυχῆς, νὰ ἀρέσει στὸ Θεὸ μὲ τέτοιες πράξεις καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν κρίνει κανέναν καὶ νὰ λέει γιὰ κανέναν, ὅτι ὁ δείνα εἶναι κακὸς καὶ ἁμάρτησε. Ἀλλὰ καλλίτερο εἶναι νὰ συζητᾶμε τὰ δικά μας κακά, καὶ νὰ ἐρευνᾶμε μέσα μας τὴ δική μας πολιτεία, ἐὰν εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεό. Διότι, τί μᾶς μέλει ἐμᾶς, ἐὰν ὁ ἄλλος εἶναι πονηρός;

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.