Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός | Ορθόδοξοι Πατέρες Our Lord Jesus Christ | Orthodox Fathers

Σημεῖα τῆς αἰώνιας σωτηρίας


Τά θαύματα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ ἦσαν οἱ πιό μεγάλες ὑλικῆς φύσης εὐεργεσίες, πού μπορεῖ νά φαντασθῆ ὁ ἄνθρωπος. Ποιά εὐεργεσία μπορεῖ νά θεωρηθῆ πιό μεγάλη ἀπό τήν ἐπαναφορά ἑνός νεκροῦ στή ζωή; Ποιά εὐεργεσία θά νομισθῆ πολυτιμότερη ἀπό τήν θεραπεία ἀνίατης ἀσθένειας, πού κάνει τόν ἄνθρωπο νά μή ζῆ, ἐνῶ ἀκόμη ζῆ; πού κάνει τή ζωή νά ὁμοιάζη πιό πολύ μέ θάνατο παρά μέ ζωή;

Καί ὅμως• τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ὅσο κι ἄν ἦταν γεμᾶτα εὐεργεσίες, ἁγιωσύνη, καί πνευματικό νόημα, δέν ἦσαν παρά σημεῖα• σημεῖα τῆς αἰώνιας σωτηρίας, πού δίνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἀναστηθέντες ἀπό τόν Χριστό, ἀργότερα πέθαναν πάλι. Τούς δόθηκε μόνο μιά μικρή παράταση ζωῆς. Δέν τούς δόθηκε ζωή γιά πάντα. Ἐκεῖνοι πού θεραπεύθηκαν ἀπό τόν Κύριο, ἀρρώστησαν πάλι• καί πέθαναν. Ἡ ὑγεία τους δόθηκε γιά ἕνα μικρό χρονικό διάστημα• ὄχι γιά πάντα. Οἱ προσωρινές ὑλικές εὐεργεσίες ἐξεχύθηκαν στόν κόσμο γιά νά εἶναι σημεῖο τῶν αἰωνίων, τῶν πνευματικῶν εὐεργεσιῶν. Οἱ ὁρατές δωρεές δόθηκαν στούς ἀνθρώπους, τούς ὑποδουλωμένους στίς ἐντυπώσεις τῶν αἰσθήσεων, γιά νά τούς κάνουν νά πιστέψουν ὅτι ὑπάρχουν καί δωρεές ἀόρατες• καί νά τίς ἀναζητήσουν. Τά σημεῖα ἔβγαλαν τούς ἀνθρώπους ἀπό τόν γκρεμό τῆς ἄγνοιας, τῆς ὑποδούλωσης στίς ἐντυπώσεις τῶν αἰσθήσεων, καί τούς ὡδήγησαν στήν πίστη. Τήν γνώση τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τήν δίνει ἡ πίστη. Αὐτή βάζει στίς καρδιές τόν πόθο νά τά ἀναζητοῦν.

Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι διέδωσαν τήν πίστη σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, μόνο χάρις στά θαυμαστά σημεῖα πού ἔκαναν. Γιατί ἦταν μιά πολύ σαφής ἀπόδειξη. Γιά ὅλους. Καί γιά τά μορφωμένα ἔθνη. Καί γιά τά ἔθνη τά βυθισμένα στήν ἄγνοια καί τήν βαρβαρότητα. Μά ὅταν πιά ἡ πίστη φυτεύθηκε σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, τότε ρίζωσε ὁ λόγος. Καί τότε σταμάτησαν τά θαύματα. Γιατί εἶχαν κάμει πιά τήν δουλειά τους. Δέν σταμάτησαν ἐντελῶς. Ἔπαψαν νά γίνωνται σέ γενική κλίμακα, παντοῦ. Τώρα θαύματα κάνουν οἱ ἐκλεκτοί δοῦλοι τοῦ Θεοῦ, οἱ ἅγιοι. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφει, ὅτι στήν ἐποχή του εἶχαν πιά παύσει τά θαύματα, παρ' ὅτι ὑπῆρχαν τότε σέ διάφορα μέρη πολλοί, ἰδίως μοναχοί, «σημειοφόροι»[57] (θαυματουργοί).

Μά μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου οἱ «σημειοφόροι» ὅλο καί ἐλιγόστευαν. Γιά τούς ἔσχατους καιρούς μάλιστα, οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς προειδοποιοῦν, ὅτι τότε δέν θά ὑπάρχουν καθόλου σημειοφόροι[58].

Βιβλιογραφία

[57] Εις την Β’ Κορινθ. 3, 12 (P.G.) 
[58] Νήφωνος Κων/λεως, απάντησις δ’.Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ

Κάθε λογισμὸς καὶ κάθε αἴσθηση ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν ψυχὴ εἴτε πρὸς τὸν παράδεισο εἴτε πρὸς τὴν κόλαση.

Ἄν ὁ λογισμὸς εἶναι ἔλλογος, τότε συνδέει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεὸ Λόγο, μὲ τὸν ὕψιστο Λογισμό, μὲ τὴν Παναξία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ὁ παράδεισος.

παράδεισος

Ἐάν πάλι εἶναι ἄλογος ὁ λογισμὸς ἤ καὶ παράλογος, τότε συνδέει ἀναπόφευκτα τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Παράλογο, τὸν Ἀνόητο, μὲ τὸν διάβολο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ἡ κόλαση.

Ὅσα ἰσχύουν γιὰ τὸν λογισμὸ, ἰσχύουν καὶ γιὰ τις αἰσθήσεις. Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ, ἀπὸ τὴν γῆ: καὶ ὁ παράδεισος μὰ καὶ ἡ κόλαση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Η Θεία Λειτουργία

The Arabic Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

The Turkish Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

 

Άγιοι Τόποι

24 Ώρες στους Αγίους Τόπους, Οδοιπορικό σε Μονές 20/04/2019

24 Ώρες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 25/04/2019

24 Ώρες στα Βήματα του Χριστού 27/04/2019

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ἐγὼ πατὴρ, ἐγὼ ἀδελφὸς, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφὴ, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ· μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ καὶ δουλεύσω· ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος, καὶ κεφαλὴ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, καὶ μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ· καὶ ἀλήτης διὰ σέ· ἐπὶ σταυροῦ διὰ σὲ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ· ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρὶ, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος, καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;  περισσότερα »»»

Η Ελλάδα και ο Υμνος της Ελευθερίας

Ελληνική σημαία - Ελλάς - Ελευθερία

Υπεραγία Παρθένος Θεοτόκος Μαρία

Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (Ψαλ. 32, 10-11)

εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. (Τιμ.Α 5,8)

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ' ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

St Antony the Great

Ἐφ᾿ ὅσον ἐννοεῖς τὰ περὶ Θεοῦ, νὰ εἶσαι εὐσεβής, χωρὶς φθόνο, ἀγαθός, σώφρων, πράος, χαριστικὸς κατὰ δύναμιν, κοινωνικός, ἀφιλόνεικος καὶ τὰ ὅμοια. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπαραβίαστο ἀπόκτημα τῆς ψυχῆς, νὰ ἀρέσει στὸ Θεὸ μὲ τέτοιες πράξεις καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν κρίνει κανέναν καὶ νὰ λέει γιὰ κανέναν, ὅτι ὁ δείνα εἶναι κακὸς καὶ ἁμάρτησε. Ἀλλὰ καλλίτερο εἶναι νὰ συζητᾶμε τὰ δικά μας κακά, καὶ νὰ ἐρευνᾶμε μέσα μας τὴ δική μας πολιτεία, ἐὰν εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεό. Διότι, τί μᾶς μέλει ἐμᾶς, ἐὰν ὁ ἄλλος εἶναι πονηρός;

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.