Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός | Ορθόδοξοι Πατέρες Our Lord Jesus Christ | Orthodox Fathers

Σημεῖον ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ


Ἡ ἀξίωση πού πρόβαλλαν στόν Κύριο, νά τούς κάμη θαύματα, ὅπως ἐκεῖνοι τά ἤθελαν, ἦταν ἁμαρτία. Βαρειά ἁμαρτία. Καί ἐπήγαζε ἀπό τίς βασικές ἀρχές τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος. Γιά αὐτό καί ὁ Θεάνθρωπος, ὅταν ἄκουσε τήν τολμηρή αὐτή καί βλάσφημη ἀπαίτησή τους «ἀναστενάξας τῷ Πνεύματι αὐτοῦ, λέγει: «Τί γενεά αὕτη σημεῖον ἐπιζητεῖ; Ἀμήν λέγω ὑμίν• εἰ,εἶ δοθήσεται τή γενεά ταύτῃ σημεῖον. Καί ἀφείς αὐτούς, ἀπῆλθε»[1].

«Χαρά γίνεται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπί ἑνί ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι». Καί ἀντίθετα. Οἱ ἐπουράνιοι πικραίνονται καί κλαῖνε, ὅταν ἕνας ἄνθρωπος πέφτει σέ ἁμαρτία, καί ὅταν ἕνας ἁμαρτωλός ἀναβάλλει τήν μετάνοια[2]. Ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ μέγας μελετῶντας τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, καί τήν πανάγαθη ἐπιθυμία Του νά σωθοῦν ὅλοι, δέν ἐδίστασε νά εἰπῆ, ὅτι αὐτό τό κλάημα γιά ἐκείνους πού πηγαίνουν στήν ἀπώλεια, εἶναι κατά πρῶτο καί κύριο λόγο τό κλάημα τοῦ ἴδιου τοῦ Παναγίου καί ἀπαθοῦς Θεοῦ [3]. Αὐτό τό κλάημα, πού γιά μᾶς εἶναι ἐντελῶς ἀκατανόητο, δέν εἶναι ξένο οὔτε στό Πανάγιο Πνεῦμα. Τό Πνεῦμα τό ἅγιον, πού ἔρχεται καί σκηνώνει μέσα μας, «ἐντυγχάνει ὑπέρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλῆτοις»[4]. Ἕνα τέτοιο ἀναστεναγμό προκάλεσε στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀξίωση «κάμε μας θαῦμα»• γιατί ἦταν ἀπαίτηση ἐγωκεντρική καί παρανοϊκή. Ἐστέναξε τῷ Πνεύματι Αὐτοῦ καί εἶπε: γιατί ἡ γενεά αὕτη τό ζητεῖ τό σημεῖον; Ποῖο εἶναι τό κίνητρο; Ζητοῦν σημεῖο, ἐπειδή ἔχουν κακή τοποθέτηση ἔναντι τοῦ Θεοῦ! Πόσο πικρή εἶναι ἡ ἀπάντηση αὐτή γιά τόν Κύριο! Νομίζει κανείς, πώς Τόν ἀκούει νά διερωτᾶται: Μά τόση ἀνοησία; Τόσο θράσος; Μά χάθηκε πιά ἡ ἐλπίδα σωτηρίας; Εἶναι ποτέ δυνατό νά σωθοῦν ἄνθρωποι, πού ζητοῦν πράγματα ἀντίθετα ἀπό τό θέλημα Ἐκείνου, πού δίνει τήν σωτηρία; Ὅμως ἔτσι εἶναι! Ὅσοι κυριαρχοῦνται ἀπό τό σαρκικό φρόνημα, καί ἐμμένουν μέ πεῖσμα σ' αὐτό, εἶναι ἀνίατα ἄρρωστοι. Καί γι' αὐτό εἶπε: Ὅποιος σκέπτεται ἔτσι καί λέει τέτοια πράγματα, πηγαίνει ἀπό μόνος του στήν ἀπώλεια. Τήν παίρνει ἀπό μόνος του. Καί τήν κρατεῖ ἀπό μόνος του. Καί γι' αὐτό ὁ Κύριός μας, ὅταν τούς ἄκουσε νά Τοῦ ζητοῦν σημεῖο ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τους ἄφησε καί ἔφυγε. Καί πολύ σωστά. Γιατί «τό φρόνημα τῆς σαρκός εἶναι θάνατος»[5]. Γιατί ὅπως ὁ νεκρός δέν τό καταλαβαίνει, ὅτι εἶναι νεκρός, ἔτσι καί ὅποιος ἔχει φρόνημα σαρκικό, δέν μπορεῖ νά καταλάβη, τί εἶναι ἡ ἀπώλεια. Καί ὅπως ἀκριβῶς δέν μπορεῖ νά καταλάβη τί σημαίνει ἀπώλεια καί νέκρωση, ἔτσι δέν μπορεῖ νά καταλάβη καί ὅτι πρέπει νά ζωοποιηθή. Καί ἔτσι ἡ λανθασμένη του αὐτή ἀντίληψη τόν κάνει καί ἀπορρίπτει καί ἀρνεῖται τήν ἀληθινή ζωή, τόν Θεό.

Μπορεῖ ἄράγε νά ἔχη ποτέ κάποια ἀξιοπιστία ἰδιαίτερη ἕνα «σημεῖον ἐξ ουρανοῦ»; Βέβαια ἐκεῖνοι πού ζητοῦσαν ἕνα τέτοιο σημεῖο, τό ζητοῦσαν ἕνα τέτοιο σημεῖο, τό ζητοῦσαν ἐπειδή ἀπέδιδαν σ' αὐτό πολύ μεγάλη ἀξία. Μποροῦμε ἀπό αὐτό νά συμπεράνωμε, ὅτι κάθε «σημεῖον ἐξ ουρανοῦ» εἶναι ἀπαραίτητα σημεῖον ἀπό τόν Θεό; Ἀπό τήν ἁγία Γραφή βγαίνει τό ἀντίθετο! Ἀκόμη καί ἡ ἴδια ἡ ἔκφραση «σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ» εἶναι πολύ ἀόριστη. Καί τότε ἔλεγαν, καί σήμερα οἱ πιό πολλοί ἄνθρωποι, πού δέν ἔχουν πολλές ἐπιστημονικές γνώσεις «οὐρανό» λένε το κάθε τί πού γίνεται στήν ἀτμόσφαιρα, καί στό ἀχανές διάστημα πέρα καί ἔξω ἀπό αὐτήν. Ἔτσι λένε, ὅτι ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη, τά ἄστρα εὑρίσκονται στόν οὐρανό• καί ὅτι πετοῦν στό διάστημα. Παράλληλα καί τήν βροχή, τήν βροντή, τήν ἀστραπή τίς λένε οὐράνια φαινόμενα• παρ' ὅτι γίνονται στόν ἀέρα, στήν ἀτμόσφαιρα τῆς γής• καί κατά συνέπεια ἀνήκουν ὁπωσδήποτε στή γῆ.

Ἡ Ἁγία Γραφή μας λέγει ὅτι κάποτε ἔπεσε «πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καί κατέκαυσε τά πρόβατα καί τούς ποιμένες» τοῦ Ἰώβ. Ὅμως τό πῦρ αὐτό εἶχε πέσει μέ ἐνέργεια τοῦ διαβόλου. Καί εἶναι φανερό, ὅτι τό πῦρ αὐτό σχηματίστηκε στόν ἀέρα, ὅπως περίπου σχηματίζεται καί ἡ ἀστραπή.

Ὁ Σίμων ὁ μάγος κατέπληττε μέ διάφορα θαύματα τόν τυφλό λαό, πού ὠνόμαζε τή δύναμη τοῦ σατανᾶ, πού ἐνεργοῦσε σ' αὐτά τά θαύματα, «μεγάλη δύναμη τοῦ Θεοῦ»[6]. Ἰδίως σέ πολύ μεγάλο θαυμασμό εἶχε παρασύρει ὁ Σίμων τούς Ρωμαίους εἰδωλολάτρες, ὅταν κάποτε σέ μιά πολυπληθῆ συγκέντρωση τούς εἶχε εἰπεῖ, πώς εἶναι θεός, καί πώς ὁ πόθος του ἦταν νά ἀνεβῆ στόν οὐρανό! Καί πράγματι• ξαφνικά ἄρχισε νά σηκώνεται στόν ἀέρα! Αὐτό τό διηγεῖται ὁ ἅγιος Συμεῶν ὁ Μεταφραστής, πού πῆρε τή διήγηση αὐτή ἀπό ἀρχαίους Χριστιανούς συγγραφεῖς[7].

Εἶναι φοβερή φτώχεια , ἡ ἔλλειψη τῆς ἀληθινῆς ἐπίγνωσης τοῦ Θεοῦ. Γιατί τότε, παίρνεις τά ἔργα τοῦ διαβόλου γιά ἔργα τοῦ Θεοῦ .

Βιβλιογραφία

[1] Μάρκ. 8, 12-13.
[2] Λουκ. 15, 10.
[3] Αγ. Μακαρίου Αιγυπτίου Ομιλία 30§ 7.
[4] Ρωμ. 8, 12.
[5] Ρωμ. 8, 6.
[6] Ιώβ 1, 16 – Ματθ. 16, 1.
[7] Βλ. Αγίου Συμεών Μεταφραστού, βίος αγίου αποστόλου Πέτρου, Μηναίον 29 Ιουνίου. Ανάλογα σημεία έκαμε και ένας Πινέτι κατά τα τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αιώνων.Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ

Κάθε λογισμὸς καὶ κάθε αἴσθηση ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν ψυχὴ εἴτε πρὸς τὸν παράδεισο εἴτε πρὸς τὴν κόλαση.

Ἄν ὁ λογισμὸς εἶναι ἔλλογος, τότε συνδέει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεὸ Λόγο, μὲ τὸν ὕψιστο Λογισμό, μὲ τὴν Παναξία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ὁ παράδεισος.

παράδεισος

Ἐάν πάλι εἶναι ἄλογος ὁ λογισμὸς ἤ καὶ παράλογος, τότε συνδέει ἀναπόφευκτα τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Παράλογο, τὸν Ἀνόητο, μὲ τὸν διάβολο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ἡ κόλαση.

Ὅσα ἰσχύουν γιὰ τὸν λογισμὸ, ἰσχύουν καὶ γιὰ τις αἰσθήσεις. Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ, ἀπὸ τὴν γῆ: καὶ ὁ παράδεισος μὰ καὶ ἡ κόλαση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Η Θεία Λειτουργία

The Arabic Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

The Turkish Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

 

Άγιοι Τόποι

24 Ώρες στους Αγίους Τόπους, Οδοιπορικό σε Μονές 20/04/2019

24 Ώρες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 25/04/2019

24 Ώρες στα Βήματα του Χριστού 27/04/2019

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ἐγὼ πατὴρ, ἐγὼ ἀδελφὸς, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφὴ, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ· μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ καὶ δουλεύσω· ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος, καὶ κεφαλὴ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, καὶ μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ· καὶ ἀλήτης διὰ σέ· ἐπὶ σταυροῦ διὰ σὲ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ· ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρὶ, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος, καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;  περισσότερα »»»

Η Ελλάδα και ο Υμνος της Ελευθερίας

Ελληνική σημαία - Ελλάς - Ελευθερία

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Υπεραγία Παρθένος Θεοτόκος Μαρία

Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (Ψαλ. 32, 10-11)

εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. (Τιμ.Α 5,8)

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ' ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

St Antony the Great

Ἐφ᾿ ὅσον ἐννοεῖς τὰ περὶ Θεοῦ, νὰ εἶσαι εὐσεβής, χωρὶς φθόνο, ἀγαθός, σώφρων, πράος, χαριστικὸς κατὰ δύναμιν, κοινωνικός, ἀφιλόνεικος καὶ τὰ ὅμοια. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπαραβίαστο ἀπόκτημα τῆς ψυχῆς, νὰ ἀρέσει στὸ Θεὸ μὲ τέτοιες πράξεις καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν κρίνει κανέναν καὶ νὰ λέει γιὰ κανέναν, ὅτι ὁ δείνα εἶναι κακὸς καὶ ἁμάρτησε. Ἀλλὰ καλλίτερο εἶναι νὰ συζητᾶμε τὰ δικά μας κακά, καὶ νὰ ἐρευνᾶμε μέσα μας τὴ δική μας πολιτεία, ἐὰν εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεό. Διότι, τί μᾶς μέλει ἐμᾶς, ἐὰν ὁ ἄλλος εἶναι πονηρός;

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.