Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός | Ορθόδοξοι Πατέρες Our Lord Jesus Christ | Orthodox Fathers

Νά πλανήση, εἶ δυνατόν, καί ἐκλεκτούς


Καί πρέπει ἰδιαίτερα νά τό προσέξωμε. Καί νά κλαύσωμε γι' αὐτό. Γιατί τά θαύματα καί οἱ πράξεις τοῦ ἀντιχρίστου θά φέρουν σέ δύσκολη θέση καί τούς πιό ἐκλεκτούς δούλους τοῦ Θεοῦ.

Ἡ αἰτία τῆς μεγάλης ἐπίδρασης τοῦ ἀντιχρίστου θά ἔγκειται στήν σατανική δολιότητα καί ὑποκρισία, μέ τίς ὁποῖες σκεπάζει τό πιό φρικαλέο κακό• μέ τό ἀχαλίνωτο καί ἀναίσχυντο θράσος τού• μέ τήν πλήρη συμπαράσταση τῶν πονηρῶν πνευμάτων• καί μέ τήν ἱκανότητα νά κάνη θαύματα• ψεύτικα μέν, ἀλλά πού προκαλοῦν κατάπληξη. Ἡ φαντασία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀνίκανη νά συλλάβη τήν εἰκόνα ἑνός τόσο μεγάλου κακούργου, ὅσος θά εἶναι ὁ ἀντίχριστος. Θά σαλπίζει γιά τόν ἑαυτό του, ὅπως σάλπιζαν οἱ πρόδρομοί του, οἱ προτυπώσεις του. Θά ὀνομάζη τόν ἑαυτό του κήρυκα καί παλινορθωτή τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας. Ἔτσι ἐκεῖνοι, πού δέν κατανοοῦν τόν χριστιανισμό, θά ἰδοῦν σ' αὐτόν ἕνα ἀντιπρόσωπο καί ὑπέρμαχο τῆς ἀληθινῆς θρησκείας! Καί θά πᾶνε μέ τό μέρος του. Θά σαλπίση. Καί θά ὀνομάση τόν ἑαυτό του ἐπηγγελμένον Μεσσίαν. Καί συναντῶντας τον, ἐκεῖνοι πού ζοῦν μέ σαρκικό φρόνημα, καί βλέποντας τήν δόξα του, τήν δύναμή του, τίς πνευματικές του ἱκανότητες, τήν ὁλοσχερῆ ἐπιβολή του στά στοιχεῖα τοῦ κόσμου, θά τόν ἀναγορεύσουν Θεό καί θά γίνουν ὀπαδοί τοῦ [11].

Ὁ ἀντίχριστος θά παρουσιασθῆ πρᾶος, εὔσπλαγχνος, γεμᾶτος ἀγάπη, γεμᾶτος ἀρετές. Θά τόν δεχθοῦν σάν πράγματι γεμᾶτον ἀρετές. Καί θά ὑποταχθοῦν σ' αὐτόν, ἐξ αἰτίας τῶν ὑψίστων ἀρετῶν του, ὅλοι ἐκεῖνοι πού φαντάζονται, πώς ἀλήθεια εἶναι ἡ «ἀλήθεια» τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου, καί γι' αὐτό οὔτε κἄν σκέπτονται νά τήν ξεπεράσουν γιά νά γνωρίσουν τήν ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου[12].

Ὁ ἀντίχριστος τότε θά εἰσηγηθῆ στήν ἀνθρωπότητα τήν δημιουργία μιᾶς ἀνώτατης παγκόσμιας εἰρήνης καί εὐημερίας. Θά προσφέρη τιμές, πλούτη, μεγαλεῖα, σημαντικές ἀνέσεις καί σαρκικές ἡδονές. Καί ὅσοι ποθοῦν ἐπίγεια πράγματα, θά τόν δεχθοῦν. Καί θά τόν ὀνομάσουν «κύριό» τους[13]. Ἐνώπιον τῆς ἀνθρωπότητος ὁ ἀντίχριστος θά ἀνοίξη ἕνα τέτοιο ἀνεξήγητο μέ τήν τότε ἐπιστήμη τσίρκο θαυμάτων, πού ἡ κατεργαριά τους θά θυμίζη θέατρο. Θά φέρη φόβο μέ τίς ἀπειλές καί θαυμασμό μέ τά θαύματά του. Θά ἱκανοποιήση τήν ἄκριτη περιέργειά τους καί τήν παχυλή τους ἄγνοια. Θά ἱκανοποιήση τήν ματαιοδοξία τους καί τόν ἐγωισμό τους. Θά ἱκανοποιήση τό σαρκικό τους φρόνημα. Θά ἱκανοποιήση τήν δεισιδαιμονία καί τίς προλήψεις τους. Καί θά φέρη σέ σύγχυση τούς σοφούς. Ἔτσι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μέ ὁδηγό τήν πεπτωκυία φύση τους, χωρίς τό φῶς τοῦ Θεοῦ, θά παρασυρθοῦν καί θά καταλήξουν πειθήνια καί ἄβουλα ὄργανα τοῦ πλάνου[14].

Τά σημεῖα τοῦ ἀντιχρίστου θά γίνουν κατά κύριο λόγο στόν ἀέρα [15], καί συγκεκριμένα στό στρῶμα, στό ὁποῖο κυριαρχεῖ ὁ σατανᾶς[16]. Τά σημεῖα αὐτά θά ἐπιδροῦν ὡς ἐπί τό πλεῖστον στήν αἴσθηση τῆς ὅρασης. Καί ἔτσι καί θά γοητεύουν καί θά ἀπατοῦν.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος μελετῶντας στήν Ἀποκάλυψη του τά γεγονότα, πού θά γίνουν πρίν ἀπό τήν συντέλεια τοῦ κόσμου, λέγει ὅτι ὁ ἀντίχριστος θά κάμη μεγάλα σημεῖα, ἀκόμη καί νά κατεβῆ «πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων»[17]. Τό θαῦμα αὐτό, μᾶς λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, θά εἶναι τό πιό μεγάλο ἀπό τά θαύματα τοῦ ἀντιχρίστου. Καί αὐτό τό θαῦμα θά γίνη στόν ἀέρα. Θά εἶναι ἕνα μεγαλοπρεπές καί φοβερό θέαμα!

Βιβλιογραφία

[11] έ.α.
[12] Μακαρίου Αιγυπτίου Ομιλία ΛΑ’ § 4.
[13] Θεοφυλάκτου Βουλγ. Εις το Ιωάν. 5, 43.
[14] Αποκ. 13, 8.
[15] Εφραίμ του Σύρου, έ.α., Εφ. 2, 2 και 6, 12.
[16] Συμεών Νέου Θεολόγου, Περί του τρίτου είδους προσευχής.
[17] Αποκ. 13, 13.Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ

Κάθε λογισμὸς καὶ κάθε αἴσθηση ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν ψυχὴ εἴτε πρὸς τὸν παράδεισο εἴτε πρὸς τὴν κόλαση.

Ἄν ὁ λογισμὸς εἶναι ἔλλογος, τότε συνδέει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεὸ Λόγο, μὲ τὸν ὕψιστο Λογισμό, μὲ τὴν Παναξία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ὁ παράδεισος.

παράδεισος

Ἐάν πάλι εἶναι ἄλογος ὁ λογισμὸς ἤ καὶ παράλογος, τότε συνδέει ἀναπόφευκτα τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Παράλογο, τὸν Ἀνόητο, μὲ τὸν διάβολο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ἡ κόλαση.

Ὅσα ἰσχύουν γιὰ τὸν λογισμὸ, ἰσχύουν καὶ γιὰ τις αἰσθήσεις. Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ, ἀπὸ τὴν γῆ: καὶ ὁ παράδεισος μὰ καὶ ἡ κόλαση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Η Θεία Λειτουργία

The Arabic Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

The Turkish Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

 

Άγιοι Τόποι

24 Ώρες στους Αγίους Τόπους, Οδοιπορικό σε Μονές 20/04/2019

24 Ώρες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 25/04/2019

24 Ώρες στα Βήματα του Χριστού 27/04/2019

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ἐγὼ πατὴρ, ἐγὼ ἀδελφὸς, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφὴ, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ· μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ καὶ δουλεύσω· ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος, καὶ κεφαλὴ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, καὶ μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ· καὶ ἀλήτης διὰ σέ· ἐπὶ σταυροῦ διὰ σὲ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ· ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρὶ, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος, καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;  περισσότερα »»»

Η Ελλάδα και ο Υμνος της Ελευθερίας

Ελληνική σημαία - Ελλάς - Ελευθερία

Υπεραγία Παρθένος Θεοτόκος Μαρία

Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (Ψαλ. 32, 10-11)

εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. (Τιμ.Α 5,8)

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ' ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

St Antony the Great

Ἐφ᾿ ὅσον ἐννοεῖς τὰ περὶ Θεοῦ, νὰ εἶσαι εὐσεβής, χωρὶς φθόνο, ἀγαθός, σώφρων, πράος, χαριστικὸς κατὰ δύναμιν, κοινωνικός, ἀφιλόνεικος καὶ τὰ ὅμοια. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπαραβίαστο ἀπόκτημα τῆς ψυχῆς, νὰ ἀρέσει στὸ Θεὸ μὲ τέτοιες πράξεις καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν κρίνει κανέναν καὶ νὰ λέει γιὰ κανέναν, ὅτι ὁ δείνα εἶναι κακὸς καὶ ἁμάρτησε. Ἀλλὰ καλλίτερο εἶναι νὰ συζητᾶμε τὰ δικά μας κακά, καὶ νὰ ἐρευνᾶμε μέσα μας τὴ δική μας πολιτεία, ἐὰν εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεό. Διότι, τί μᾶς μέλει ἐμᾶς, ἐὰν ὁ ἄλλος εἶναι πονηρός;

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.