Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός | Ορθόδοξοι Πατέρες Our Lord Jesus Christ | Orthodox Fathers

Με τις δοκιμασίες γινόμεθα δόκιμοι


Ἐξηγῶντας μας πόσο ἀναγκαῖες εἶναι οἱ θλίψεις γιά τόν ἀθλητή τοῦ Χριστοῦ ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος λέγει:

«Οἱ δοκιμασίες εἶναι ὠφέλιμες σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως. Ἄν ἦσαν ὠφέλιμες σέ ἕνα Παῦλο, ἄς σιωπήση ἀπό μόνο του τό κάθε στόμα, πού λέει, πώς δέν ὠφελοῦν! Γιατί διαφορετικά, θά τό κάνη νά σιωπήση ὁ ἴδιος ὁ Θεός! Γιατί, ὅποιος εἰπῆ πώς οἱ δοκιμασίες δέν εἶναι ὠφέλιμες, αὐτόματα γίνεται ὑπόδικος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ[92].

Οἱ ἀγωνιστές δοκιμάζονται, γιά νά αὐξήσουν τόν πνευματικό τους πλοῦτο.

Οἱ χλιαροί, γιά νά ἀναγκαστοῦν νά προφυλάξουν τόν ἑαυτό τους ἀπό ἐκεῖνα πού τούς βλάπτουν.

Οἱ κοιμισμένοι, γιά νά ξυπνήσουν.

Οἱ ἀπομακρυσμένοι, γιά νά ξαναπλησιάσουν τόν Θεό.

Καί οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ, γιά νά μπορέσουν νά μποῦν μέ παρρησία στόν Παράδεισο, ἀφοῦ θά ἔχουν τόσα ὑπομείνει γιά τόν Θεό.

Ὁ ἀδιαπαιδαγώγητος υἱός δέν μπορεῖ νά ἐκτιμήση τόν πλοῦτο τοῦ σπιτιοῦ τοῦ πατέρα του• ὅτι εἶναι γι' αὐτόν μιά βοήθεια στήν ζωή του. Καί γι' αὐτό ὁ Θεός πρῶτα δοκιμάζει τόν ἄνθρωπο καί τόν ξελαμπικάρει, καί μετά τοῦ δίνει χαρίσματα.

Ἄς ἔχη δόξα ὁ Κύριός μας, πού τήν γλυκύτητα τῆς ὑγείας μας τήν χαρίζει ποτίζοντάς μας μέ φάρμακα πικρά (δηλ. φαρμάκια).

Ὑπάρχει ἄνθρωπος, πού δέν κουράζεται τήν ὥρα πού κάνει γυμναστική;

Ὑπάρχει ἄνθρωπος, πού νά μή τοῦ εἶναι κακή ἡ ὥρα, πού πίνει τό δηλητήριο κάποιας δοκιμασίας;

Ὅμως, ἄν δέν προηγηθοῦν αὐτά, μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἀποκτήση γερή κράση;

Ἀλλά καί ἡ δύναμη νά ὑπομένωμε, δέν εἶναι δική μας. Πού θά τήν εὕρισκε τό χωματένιο σκεῦος, πού εἶναι φτιαγμένο μέ λάσπη, τήν δύναμη νά ἀντέξη στήν ροή τοῦ νεροῦ, χωρίς νά διαλυθῆ, ἄν δέν τό εἶχε ψήσει καί δέν τό εἶχε κάνει στερεό τό πῦρ τό θεϊκό;

Ἰδού τό συμπέρασμα: Ἄν δείξωμε στόν Θεό ὑποταγή• ἄν ἀντιμετωπίζωμε τίς δοκιμασίες μας μέ ὑπομονή καί καρτερία • ἄν Τόν παρακαλοῦμε μέ ταπείνωση καί ἀδιάλειπτη τήν ἐπιθυμία νά μᾶς δώση πρῶτα τήν βασιλεία Του, τότε θά ἀξιωθοῦμε νά τά λάβωμε ὅλα, ὅσα Τοῦ ζητοῦμε• ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Ἀμήν»[93]

Βιβλιογραφία

[92] Ρωμ. 3, 16.
[93] Ἰσαάκ Σύρου, Λόγος ΜΗ' (ἔ.α. σελ. 198).Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ

Κάθε λογισμὸς καὶ κάθε αἴσθηση ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν ψυχὴ εἴτε πρὸς τὸν παράδεισο εἴτε πρὸς τὴν κόλαση.

Ἄν ὁ λογισμὸς εἶναι ἔλλογος, τότε συνδέει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεὸ Λόγο, μὲ τὸν ὕψιστο Λογισμό, μὲ τὴν Παναξία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ὁ παράδεισος.

παράδεισος

Ἐάν πάλι εἶναι ἄλογος ὁ λογισμὸς ἤ καὶ παράλογος, τότε συνδέει ἀναπόφευκτα τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Παράλογο, τὸν Ἀνόητο, μὲ τὸν διάβολο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ἡ κόλαση.

Ὅσα ἰσχύουν γιὰ τὸν λογισμὸ, ἰσχύουν καὶ γιὰ τις αἰσθήσεις. Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ, ἀπὸ τὴν γῆ: καὶ ὁ παράδεισος μὰ καὶ ἡ κόλαση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Η Θεία Λειτουργία

The Arabic Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

The Turkish Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

 

Άγιοι Τόποι

24 Ώρες στους Αγίους Τόπους, Οδοιπορικό σε Μονές 20/04/2019

24 Ώρες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 25/04/2019

24 Ώρες στα Βήματα του Χριστού 27/04/2019

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ἐγὼ πατὴρ, ἐγὼ ἀδελφὸς, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφὴ, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ· μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ καὶ δουλεύσω· ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος, καὶ κεφαλὴ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, καὶ μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ· καὶ ἀλήτης διὰ σέ· ἐπὶ σταυροῦ διὰ σὲ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ· ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρὶ, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος, καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;  περισσότερα »»»

Η Ελλάδα και ο Υμνος της Ελευθερίας

Ελληνική σημαία - Ελλάς - Ελευθερία

Υπεραγία Παρθένος Θεοτόκος Μαρία

Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (Ψαλ. 32, 10-11)

εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. (Τιμ.Α 5,8)

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ' ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

St Antony the Great

Ἐφ᾿ ὅσον ἐννοεῖς τὰ περὶ Θεοῦ, νὰ εἶσαι εὐσεβής, χωρὶς φθόνο, ἀγαθός, σώφρων, πράος, χαριστικὸς κατὰ δύναμιν, κοινωνικός, ἀφιλόνεικος καὶ τὰ ὅμοια. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπαραβίαστο ἀπόκτημα τῆς ψυχῆς, νὰ ἀρέσει στὸ Θεὸ μὲ τέτοιες πράξεις καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν κρίνει κανέναν καὶ νὰ λέει γιὰ κανέναν, ὅτι ὁ δείνα εἶναι κακὸς καὶ ἁμάρτησε. Ἀλλὰ καλλίτερο εἶναι νὰ συζητᾶμε τὰ δικά μας κακά, καὶ νὰ ἐρευνᾶμε μέσα μας τὴ δική μας πολιτεία, ἐὰν εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεό. Διότι, τί μᾶς μέλει ἐμᾶς, ἐὰν ὁ ἄλλος εἶναι πονηρός;

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.