Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός | Ορθόδοξοι Πατέρες Our Lord Jesus Christ | Orthodox Fathers

»»»    Μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Πάσης Ἑλλάδος, Ἱερωνύμου γιὰ τὰ Χριστούγεννα

Μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Πάσης Ἑλλάδος, Ἱερωνύμου γιὰ τὰ Χριστούγεννα


Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τὰ φετινὰ Χριστούγεννα μοιάζουν νὰ σκιάζονται ἀπὸ τὴ θλίψη, τὴν ἀνησυχία, τὸν σκεπτικισμὸ καὶ τὴν ἀπογοήτευση τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὸ ποῦ ὁδηγεῖται ἡ πορεία τῆς Πατρίδας μας καὶ τοῦ κόσμου ὁλόκληρου. Οἱ μεγαλύτεροι στὴν ἡλικία ἀγωνιοῦν καὶ οἱ νεώτεροι ἀγανακτοῦν, νιώθοντας τὴν ἀβεβαιότητα νὰ ἀπειλεῖ τὸ μέλλον τους. Ὅταν ἡ φτώχεια ἐπιτείνεται, ὅταν ἀπαξιώνεται ἡ ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, καθὼς αὐτὸ νοεῖται ὡς ἠλεκτρονικὰ ψηφιοποιημένη παραγωγικὴ μονάδα χωρὶς σεβασμὸ στὴ μοναδικότητα τῆς ὕπαρξης καὶ στὴν ἐλευθερία ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Θεός, ὅταν οἱ συνοικίες τῶν πόλεων μετατρέπονται σὲ ἀβίωτα γκέτο ἑτερόκλητων ἀναξιοπαθούντων πληθυσμῶν, τότε ἡ χριστουγεννιάτικη ἀτμόσφαιρα δηλητηριάζεται ἀπὸ τὴν ἀπελπισία ποὺ μᾶς περιβάλλει.

Ὅμως, ὅσο ἐμφανέστερο γίνεται τὸ σκοτάδι, τόσο ἐπιτακτικότερη εἶναι ἡ ἀνάγκη νὰ στρέψουμε τὸ βλέμμα στὸ φῶς. Εἶναι καιρὸς νὰ θέσουμε ξανὰ στὸ ἐπίκεντρο τῆς ζωῆς μας τὸν Χριστό. Νὰ θυμηθοῦμε ὅτι «ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα». Εἶδε «φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινόν», διότι «ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν,…, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν».

Ἡ ἐνανθρώπηση καὶ ἡ γέννηση τοῦ φτωχοῦ καὶ ἀστέγου Θείου Βρέφους σὲ καιροὺς ταραγμένους, γεμάτους ἀδικία, διαφθορὰ καὶ διαπλοκὴ πραγματοποιεῖ τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο πλάστηκε ὁ ἄνθρωπος. Σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου: «Ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται». Ἡ ἐλπίδα τοῦ ἀνθρώπου βρίσκεται στὴ γέννηση, τὸν σταυρὸ καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τοῦ μόνου ἀληθινοῦ κυριάρχου τῆς Οἰκουμένης, τοῦ Δημιουργοῦ καὶ Σωτήρα ὅλης τῆς κτίσεως, καὶ ὄχι στοὺς κατὰ καιροὺς ποικίλους Ἡρῶδες ποὺ καταδυναστεύουν τὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴ θνητὴ ἐξουσία τους.

«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοὶ ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός». Ἂς συνειδητοποιήσουμε σὲ τί τραγικὸ κόσμο καὶ μεταβατικὴ ἐποχὴ ἐπέλεξε, ὁ Θεὸς νὰ σαρκωθεῖ καὶ ἂς ἀντλήσουμε δύναμη καὶ αἰσιοδοξία γιὰ τὸ σήμερα καὶ τὸ αὔριο. Ἂς μὴν λησμονοῦμε ὅτι ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθεὶς καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθεὶς Κύριος εἶναι ὁ Ἐμμανουήλ, ποὺ σημαίνει «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». (Ματθ. α´ 23). Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας καὶ ὅπως δὲν μᾶς ἐγκατέλειψε κάθε φορὰ ποὺ τὸ γένος καὶ τὸ ἔθνος μας βρέθηκαν σὲ δυσκολίες καὶ δοκιμασίες, ἔτσι θὰ πράξει καὶ τώρα. Δικό μας καθῆκον εἶναι νὰ πολεμήσουμε τὸν ἀμοραλισμό, νὰ ἀντισταθοῦμε στὸ πνεῦμα τῆς φιλαυτίας καὶ τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ καὶ νὰ ἐπιτρέψουμε στὸν Θεὸ νὰ γεννηθεῖ στὶς καρδιὲς καὶ στὰ σπίτια μας.

Ἡ καινούργια χρονιὰ ποὺ θὰ ἀνατείλει μετὰ τὰ Χριστούγεννα θὰ εἶναι δύσκολη. Ὁ κόσμος ποὺ ζοῦμε ἀπειλεῖται ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς ἀπληστίας καὶ τῆς ἐκπτώσεως τῶν ἀξιῶν. Ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων εὐτελίζεται ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση, τὴ βία, τὴ φτώχεια καὶ τὴ δυστυχία καὶ πληρώνει τὸ κόστος ἀπὸ τὴν περιφρόνηση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δικαιοσύνης.

Ὅμως, ἂς μὴν ἀφήσουμε τὴ θλίψη καὶ τὴν ἀγωνία νὰ φωλιάσουν στὶς καρδιές μας. Ὁ καινούργιος χρόνος ἂς γίνει εὐκαιρία ὑπερβάσεως τῶν δυσκολιῶν καὶ τῶν δοκιμασιῶν καὶ ἀφορμὴ νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε τὰ πρωτεύοντα καὶ τὰ οὐσιώδη τοῦ βίου μας.

Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἂς ἀφήσουμε τὸ φῶς τῶν Χριστουγέννων νὰ πλημμυρίσει τὴν ὕπαρξή μας καὶ τὰ χείλη μας ἂς ψάλλουν τὸ χαρμόσυνο μήνυμα: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Καλὰ καὶ Ἅγια Χριστούγεννα καὶ εὐλογημένος ὁ νέος χρόνος.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἀγάπη

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

No votes yet


Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ

Κάθε λογισμὸς καὶ κάθε αἴσθηση ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν ψυχὴ εἴτε πρὸς τὸν παράδεισο εἴτε πρὸς τὴν κόλαση.

Ἄν ὁ λογισμὸς εἶναι ἔλλογος, τότε συνδέει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεὸ Λόγο, μὲ τὸν ὕψιστο Λογισμό, μὲ τὴν Παναξία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ὁ παράδεισος.

παράδεισος

Ἐάν πάλι εἶναι ἄλογος ὁ λογισμὸς ἤ καὶ παράλογος, τότε συνδέει ἀναπόφευκτα τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Παράλογο, τὸν Ἀνόητο, μὲ τὸν διάβολο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ἡ κόλαση.

Ὅσα ἰσχύουν γιὰ τὸν λογισμὸ, ἰσχύουν καὶ γιὰ τις αἰσθήσεις. Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ, ἀπὸ τὴν γῆ: καὶ ὁ παράδεισος μὰ καὶ ἡ κόλαση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Η Θεία Λειτουργία

The Arabic Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

The Turkish Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

 

Άγιοι Τόποι

24 Ώρες στους Αγίους Τόπους, Οδοιπορικό σε Μονές 20/04/2019

24 Ώρες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 25/04/2019

24 Ώρες στα Βήματα του Χριστού 27/04/2019

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ἐγὼ πατὴρ, ἐγὼ ἀδελφὸς, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφὴ, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ· μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ καὶ δουλεύσω· ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος, καὶ κεφαλὴ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, καὶ μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ· καὶ ἀλήτης διὰ σέ· ἐπὶ σταυροῦ διὰ σὲ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ· ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρὶ, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος, καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;  περισσότερα »»»

Η Ελλάδα και ο Υμνος της Ελευθερίας

Ελληνική σημαία - Ελλάς - Ελευθερία

Υπεραγία Παρθένος Θεοτόκος Μαρία

Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (Ψαλ. 32, 10-11)

εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. (Τιμ.Α 5,8)

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ' ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

St Antony the Great

Ἐφ᾿ ὅσον ἐννοεῖς τὰ περὶ Θεοῦ, νὰ εἶσαι εὐσεβής, χωρὶς φθόνο, ἀγαθός, σώφρων, πράος, χαριστικὸς κατὰ δύναμιν, κοινωνικός, ἀφιλόνεικος καὶ τὰ ὅμοια. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπαραβίαστο ἀπόκτημα τῆς ψυχῆς, νὰ ἀρέσει στὸ Θεὸ μὲ τέτοιες πράξεις καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν κρίνει κανέναν καὶ νὰ λέει γιὰ κανέναν, ὅτι ὁ δείνα εἶναι κακὸς καὶ ἁμάρτησε. Ἀλλὰ καλλίτερο εἶναι νὰ συζητᾶμε τὰ δικά μας κακά, καὶ νὰ ἐρευνᾶμε μέσα μας τὴ δική μας πολιτεία, ἐὰν εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεό. Διότι, τί μᾶς μέλει ἐμᾶς, ἐὰν ὁ ἄλλος εἶναι πονηρός;

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

περισσότερα