Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός | Ορθόδοξοι Πατέρες Our Lord Jesus Christ | Orthodox Fathers

»»»    Στάρετς Λεωνίδας - Ἔγινα χειρότερος...

Στάρετς Λεωνίδας - Ἔγινα χειρότερος...


Μαθητής: Γιατί, πάτερ, ἐνῶ πέρασαν πέντε ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τότε ποῦ ἦρθα στό μοναστήρι, πέντε χρόνια γεμάτα σκληρούς ἀγῶνες νά διορθώσω τόν ἑαυτό μου, τώρα ἀντιλαμβάνομαι ὅτι συμβαίνει τό ἄκρως ἀντίθετο; Ὅτι δηλαδή, ἔγινα χειρότερος• πράγμα πού τό μαρτυροῦν οἱ ἀπερίσκεπτες ἐνέργειές μου, ἡ παγωμένη καρδιά μου καί ἡ δειλία μου;

Γέρων: Πολύ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού, μέσα σέ λίγο χρονικό διάστημα, πέταξαν ψηλά στούς πνευματικούς αἰθέρες μέ τά φτερά τῆς πίστεως καί τῶν ἀρετῶν, ἤ πού αἰσθάνθηκαν μέσα τούς τήν αἰώνια ἐπαγγελία τῆς μακαρίας ἐλπίδος καί τόν ἀρραβώνα τῆς μελλούσης δόξης. Λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού, μετά ἀπό ἀδιάκοπους ἀγῶνες, γεύθηκαν μυστικά, μέσα τους, τήν μελλοντική παρηγοριά καί ἀνταμοιβή- ἤ πού ὀσφράνθηκαν τά ἄνθη τῶν ἀγαθῶν ἐν Χριστῷ ἔργων τους, τά ὁποία παρέχουν τήν ἐλπίδα μίας πλούσιας ἐσοδείας στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, στό οὐρανό.

Μά ὑπάρχουν καί ἄλλοι, πού δέν θά ἀξιωθοῦν ποτέ νά γευθοῦν κάτι ἀπό αὐτά. Σέ ὅλη τους τήν ἐπίγεια Ζωή. Ἐπειδή ἔτσι τό θέλει ὁ ἐπουράνιος Πατέρας μας.

Ποῦ πάντοτε μᾶς δίδει, ὅσα εἶναι γιά τό συμφέρον μας. Γιατί ἐμεῖς εἴμαστε νήπια. Καί δέν μποροῦμε νά ἐννοήσωμε τά κρίματα Ἐκείνου, πού κυβερνᾶ τόν κόσμο, ὁλόκληρο. Καί ἔτσι, Τοῦ Ζητᾶμε πράγματα, πού, ἄν καί θά μποροῦσαν νά ὑπηρετήσουν τήν σωτηρία μας, ἐμᾶς θά μᾶς ἔβλαπταν, γιατί θά τά χρησιμοποιούσαμε κατά τρόπο ἐπιζήμιο. Γι` αὐτό, ὁ στοργικός Πατέρας μας δέν μᾶς ἀφήνει νά γευθοῦμε ὅλα τά χαρίσματά Του πού συντελοῦν στήν σωτηρία. Ἐπειδή μπορεῖ νά μᾶς γίνουν αἰτία ἀπώλειας!

Τί θά γινόταν, ἄν ὁ Θεός, ποῦ ὅλα τά γνωρίζει, ἐκπλήρωνε τόν κάθε μας πόθο;

Ἐγώ νομίζω, χωρίς ὅμως νά εἶμαι καί σίγουρος γι' αὐτό, ὅτι τότε ὅλος ὁ κόσμος θά χανόταν! Ὁ Θεός δέν ἀπορρίπτει τίς προσευχές τῶν ἐκλεκτῶν Του. Μά καί δέν ἐκπληρώνει ὅλα τά αἰτήματά τους. Καί αὐτό, ἐπειδή φροντίζει γιά ὅλα μέ τόν πιό καλό τρόπο.

Καί μή ξεχνᾶς ποτέ, ὅτι οἱ ἄνθρωποι πού ζοῦν, χωρίς νά προσέχουν τόν ἑαυτό τους, δέν γίνονται ποτέ ἄξιοι νά τούς ἐπισκεφθῆ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί ἄν ποτέ βρεθοῦν ἄξιοι τέτοιων δωρεῶν, χάρις στήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ καί μόνο, τοῦτο συμβαίνει λίγο πρίν ἀπό τό τέλος τῆς ζωῆς τους.
Λές, ὅτι δέν ἔχεις κάμει καμμιά πνευματική προκοπή μέχρι τώρα, ἐπειδή αὐτό διαπιστώνεις!

Δέν ἔχεις δίκιο. Μόνο τά αἰσθήματα αὐτά μποροῦν νά σπείρουν τήν ἀληθινή ταπείνωση μέσα στήν καρδιά σου. Καί ὅταν ἀποκτήσεις πραγματική συναίσθηση, ὅτι στερεῖσαι καρπῶν πνευματικῶν, τότε μόνο θά τό καταλάβεις καλά ὅτι πρέπει νά καταβάλεις ἀμείωτη προσπάθεια νά βιάσεις τόν ἑαυτό σου, χάριν τοῦ Χριστοῦ.

Ὅταν διαπιστώνουμε, ὅτι ὑστεροῦμε σέ ἀρετές• ὅταν δηλαδή δέν ἔχωμε καλή ἰδέα γιά τόν ἑαυτό μας - νά μή τό ξεχνᾶμε ὅτι αὐτό καί μόνο ἔχει τήν δύναμη νά ἑλκύσει ἐπάνω μας τό εὔσπλαχνο ὄμμα τοῦ Θεοῦ. Καί τότε ὁ Θεός θά μᾶς δώσει ἐλπίδα. Καί θά μᾶς ἐνδυναμώσει ἐναντίον τοῦ ψυχοφθόρου πνεύματος τῆς ἀπογνώσεως.

Ὅταν δέν ἔχουμε ἐπιτυχία στίς ἀρετές, ἄλλος δρόμος γιά τήν σωτηρία μας ἀπό τήν ταπείνωση δέν ὑπάρχει. Ἡ ὑπερηφάνεια, ἀκόμη καί ὅταν εἶναι ἑνωμένη μέ ἀρετές, εἶναι μισητή στόν Θεό. Καί ἀντίθετα. Ἀκόμη καί μία μόνο ταπεινή σκέψη μας, δέν θά τήν λησμονήσει ποτέ!

Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως

Your rating: None Average: 4.6 (5 votes)


Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ

Κάθε λογισμὸς καὶ κάθε αἴσθηση ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν ψυχὴ εἴτε πρὸς τὸν παράδεισο εἴτε πρὸς τὴν κόλαση.

Ἄν ὁ λογισμὸς εἶναι ἔλλογος, τότε συνδέει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεὸ Λόγο, μὲ τὸν ὕψιστο Λογισμό, μὲ τὴν Παναξία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ὁ παράδεισος.

παράδεισος

Ἐάν πάλι εἶναι ἄλογος ὁ λογισμὸς ἤ καὶ παράλογος, τότε συνδέει ἀναπόφευκτα τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Παράλογο, τὸν Ἀνόητο, μὲ τὸν διάβολο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ἡ κόλαση.

Ὅσα ἰσχύουν γιὰ τὸν λογισμὸ, ἰσχύουν καὶ γιὰ τις αἰσθήσεις. Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ, ἀπὸ τὴν γῆ: καὶ ὁ παράδεισος μὰ καὶ ἡ κόλαση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Η Θεία Λειτουργία

The Arabic Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

The Turkish Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

 

Άγιοι Τόποι

24 Ώρες στους Αγίους Τόπους, Οδοιπορικό σε Μονές 20/04/2019

24 Ώρες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 25/04/2019

24 Ώρες στα Βήματα του Χριστού 27/04/2019

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ἐγὼ πατὴρ, ἐγὼ ἀδελφὸς, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφὴ, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ· μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ καὶ δουλεύσω· ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος, καὶ κεφαλὴ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, καὶ μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ· καὶ ἀλήτης διὰ σέ· ἐπὶ σταυροῦ διὰ σὲ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ· ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρὶ, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος, καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;  περισσότερα »»»

Η Ελλάδα και ο Υμνος της Ελευθερίας

Ελληνική σημαία - Ελλάς - Ελευθερία

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Υπεραγία Παρθένος Θεοτόκος Μαρία

Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (Ψαλ. 32, 10-11)

εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. (Τιμ.Α 5,8)

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ' ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

St Antony the Great

Ἐφ᾿ ὅσον ἐννοεῖς τὰ περὶ Θεοῦ, νὰ εἶσαι εὐσεβής, χωρὶς φθόνο, ἀγαθός, σώφρων, πράος, χαριστικὸς κατὰ δύναμιν, κοινωνικός, ἀφιλόνεικος καὶ τὰ ὅμοια. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπαραβίαστο ἀπόκτημα τῆς ψυχῆς, νὰ ἀρέσει στὸ Θεὸ μὲ τέτοιες πράξεις καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν κρίνει κανέναν καὶ νὰ λέει γιὰ κανέναν, ὅτι ὁ δείνα εἶναι κακὸς καὶ ἁμάρτησε. Ἀλλὰ καλλίτερο εἶναι νὰ συζητᾶμε τὰ δικά μας κακά, καὶ νὰ ἐρευνᾶμε μέσα μας τὴ δική μας πολιτεία, ἐὰν εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεό. Διότι, τί μᾶς μέλει ἐμᾶς, ἐὰν ὁ ἄλλος εἶναι πονηρός;

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

περισσότερα